Primăria Comunei Tritenii de Jos, județul ClujLegislație (organizarea și funcționarea instituției)

• Constituția României;
• Codul Civil;
• Codul de Procedură civilă;
• Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
• Codul Muncii;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
• Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;
• Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
• Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
• Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
• Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
• Hotărârea Guvernului nr. 890/04.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;
• Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
• Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (republicată);
• Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (republicată);
• Jurisprudenţa CEDO;
• Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ;
• Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
• Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
• Hotărârea Guvernului nr. 1487 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
• Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale (republicată);
• Ordinul nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului - cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenți economici;
• Hotărârea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenți economici;
• Ordinul nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv;
• Legea nr. 241/2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (republicată);
• Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
• Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism (republicată);
• Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
• Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism (republicat);
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată);
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice*(republicată);
• Lege nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
• Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite;
• Ordonanța Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronica la nivelul autorităților și instituțiilor publice;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
• Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
• Ordonanța Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative;
• Legea nr. 82/1991 a contabilității (republicată);
• Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;
• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
• Regulamentul Comisiei Europene nr. 972/2020 al Comisiei din 02 iulie 2020 privind aplicarea art.107 și 108 din Tratatul Comisiei Europene;
• Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
• Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
• Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
• Precizări metodologice din 07.10.2005 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la data de 30.09.2005;
• Ordinul pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţilor publice în anul 2005;
• Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
• Hotărârea Guvernului nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
• Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (republicată);
• Ordinul nr. 555/2003 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului;
• Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare (republicată);
• Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
• Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
• Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
• Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
• Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 pentru organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
• Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 (actualizată);
• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (republicată);
• Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
• Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.